Školní rok 2021/2022 bude na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 zahájen ve středu 1. 9. 2021 shromážděním všech pedagogů,  žáků a jejich doprovodu na školním dvoře v 8,00 hod.

 • V případě nepříznivého počasí si v 8.00 vyzvednou třídní učitelé žáky na školním dvoře (mimo 1. ročník) a společně se přesunou do tříd. Do budovy se po zahájení přesunou pouze žáci.
 • V případě nepříznivého počasí bude pro 1.ročník připraveno slavnostní zahájení v tělocvičně školy, společně s rodiči. 
 • Z důvodu rizik vyplývajících z vyšší koncentrace osob na menším prostoru prosíme rodiče, aby zvážili následný doprovod dětí do třídy. Vzhledem k prostoru a počtu žáků doporučujeme doprovod jednoho rodiče.
 • První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1. ročníku.  Ostatní žáci si  aktovky a přezůvky přinesou až druhý školní den, tj. ve čtvrtek, 2. 9. 2021.
 • Učební pomůcky (kromě psacích potřeb apod.) obdrží žáci ve škole během prvních vyučovacích dnů. Eventuální platbu provedou rodiče dle pokynů třídních učitelů. 
 • Informace o nákupu sešitů a pomůcek pro jednotlivé třídy jsou zveřejněny na zde.
 • Vyučování bude první školní den (ve středu) ukončeno nejpozději po první vyučovací hodině, tedy v 8,40 hod. Po té si zákonní zástupci si mohou vyzvednout děti na školním dvoře.
 • Druhý a třetí školní den (čtvrtek, 2.9.2021, pátek 3.9. 2021) bude vyučování ukončeno ve všech třídách v 11.30.
 • Od pondělí 6. 9. 2021 bude vyučování probíhat podle rozvrhu vyučovacích hodin, který žáci i jejich zástupci obdrží po přihlášení do systému edookit. Rozvrh bude žákům sdělen i ve škole nejpozději ve čtvrtek, 2. 9. 2021.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina (ŠD) zahájí provoz 2. 9. 2021. V provozu bude od 6. 30 hod. a od 11.30 do 16,00. 
 • ŠD je zpoplatněna částkou 80 Kč za měsíc za 1 dítě.
 • Organizační zápis do školní družiny proběhne 1. 9. 2021 po zahájení, cca od 8:10 v prostorách tělocvičny. Vstupujte bočním vchodem hned za brankou (požární dveře).

JÍDELNA ZŠ KOMENSKÉHO

 • Školní jídelna na ZŠ Hustopeče, Komenského 2 je v provozu od prvního vyučovacího dne (od 1. 9. 2021). Obědy na tento den je možné si objednat osobně nebo telefonicky v  kanceláři školní jídelny (vchod z  ulice Dvořákova), tel .č. 519 363 632 nebo prostřednictvím internetu na https://jidelna.zshuskom.cz/. Noví strávníci se musí nejprve zaregistrovat.
 • Noví žáci (strávníci) si vyzvednout čip v kanceláři ZŠ Nádražní a v kanceláři školní jídelny si jej poté musí aktivovat. 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

1.9.2021: žáci 2. – 9.ročníku, do budovy odchází společně s třídním učitelem.

2.9.2021: žáci 1.ročníku, do budovy odchází společně s třídním učitelem ze školního dvora v 7:55.

6.9.2021: všichni žáci odchází samostatně do tříd, kde proběhne testování ihned po zahájení vyučování.

9.9.2021: všichni žáci odchází samostatně do tříd, kde proběhne testování ihned po zahájení vyučování.

 • Žák, který nebude v den testování přítomen se po příchodu do školy ihned ohlásí v kanceláři (Mgr. Schejbal).

Výjimky z testování (nutné doložit potvrzením):

 • Žáci, kteří mají 14 dní po druhé dávce očkování
 • Žáci, kteří jsou v 180 ti denní lhůtě po prodělání onemocnění Covid
 • Žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci, kteří se odmítnou testovat:

 • “Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.”

Konkrétně:

 • Žák má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • V případě, kdy žák odmítá jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, či poskytování školských služeb (družina, jídelna).
 • V případě, že žák odmítá nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není poté automaticky omluven ze svého vzdělávání.
 • Žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít  sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest  a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob  minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení  ochrany dýchacích cest).

 

V Hustopečích, 24. 8.2021

Mgr. Ivana Matějíčková