Žáci 1. i 2. stupně se vrací v rámci rotační výuky do školy od 10. 5. Níže naleznete důležité informace k organizaci výuky.

Rotační výuka

Rotační výuka znamená střídání prezenční a distanční výuky v týdenních intervalech. 

Od 10. 5. – 15. 5. (liché týdny)

Prezenčně třídy 3.A, 4.AB, 5.AB, 6.AB, 7.AB

Distančně (výuka doma) 1.AB, 2.AB, 8.AB, 9.AB

Od 17. 5. – 21. 5. (sudé týdny)

Prezenčně třídy 1.AB, 2.AB, 8.AB, 9.AB

Distančně (výuka doma) 3.A, 4.AB, 5.AB, 6.AB, 7.AB

Organizace výuky

Distanční výuka probíhá jako doposud: 1.- 4. třída úkoly v Edookit, 5. – 9. třída úkoly v Google classroom.

Prezenční výuka probíhá ve třídách při dodržení homogenity skupin. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, žádná z hodin není zrušena.  Žáci zůstávají po celou dobu pobytu ve škole ve své třídě. Při prezenční výuce platí v hudební výchově zákaz zpěvu a v tělesné výchově zákaz cvičení. Výuka může probíhat venku za dodržení všech nutných opatření.

Do školy na prezenční výuku nebo konzultace mohou jen zdraví žáci.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest  po celou dobu pobytu ve škole.

Rodičům a jiným třetím osobám je vstup do budovy zakázán. Výjimky stanoví ředitelka školy nebo její zástupci.

Vstup do školy, organizace příchodu žáků, testování

1.stupeň 

Pondělí – testovací den

Sraz v 7.55 na školním dvoře, žáci čekají na příchod pedagogického pracovníka, je nutné přijít včas! Společně odchází do přidělené “testovací” učebny.

V ostatní dny příchod jako obvykle – postupně od 7.35 vstupují žáci do budovy, do šaten a poté do tříd.

2. stupeň 

Testování pro žáky je povinné – 2 x týdně – neinvazivní antigenní test. 

V pondělí, čtvrtek – testovací dny – sraz žáků v 7.55. na školním dvoře, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník.

 

Nebude-li žák přítomen v den testování, provede se testování v den jeho příchodu do školy. V tomto případě se testování uskuteční v kanceláři zástupce pro 1. stupeň.

O výsledku testování bude veden jednoduchý záznam: jméno žáka, datum testování, výsledek testování.

V ostatní dny příchod jako obvykle – postupně od 7.35 vstupují žáci do budovy, do šaten a poté do tříd.

 

Výjimky:

  1. Osoba (žák), která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního  antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
  2. Má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
  3. Má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti

            onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě

            dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)

            uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě

            jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, žák zůstává doma, bez nároku na distanční výuku, jakoby byl nemocen (rodič omlouvá jako nemoc).

 

Školní družina

V době rotační výuky nebude v provozu ranní družina.

Provoz odpolední družiny bude zachován za podmínek dodržení homogenity skupin.

Všechny informace poskytnou zákonným zástupcům vychovatelky prostřednictvím Edookit.

 

Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy). 

Nezbytná péče bude zajištěna každý pracovní den

Účast dítěte je podmíněna běžnou školní docházkou do ZŠ Nádražní.

Bližší informace u ředitelky školy, nejlépe telefonicky na 725326472.

 

Školní jídelna

Více na www.zshuskom.cz.