Od 12. 4. bude probíhat pro žáky 1. stupně  tzv. rotační výuka.

Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distančně dle doposud nastavených pravidel.

Rotační výuka

Rotační výuka znamená střídání prezenční a distanční výuky v týdenních intervalech. 

Od 12. 4. – 16. 4. (liché týdny)

Prezenčně třídy 3.A, 4.AB, 5.AB

Distančně (výuka doma) 1.AB, 2.AB

Od 19. 4. – 23. 4. (sudé týdny)

Prezenčně třídy 1.AB, 2.AB

Distančně (výuka doma) 3.A, 4.AB, 5.AB

Organizace výuky

Distanční výuka probíhá jako doposud: 1.- 4. třída úkoly v Edookit, 5. třída úkoly v Google classroom.

Prezenční výuka probíhá ve třídách při dodržení homogenity skupin. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, žádná z hodin není zrušena.  Žáci zůstávají po celou dobu pobytu ve škole ve své třídě. Při prezenční výuce platí v hudební výchově zákaz zpěvu a v tělesné výchově zákaz cvičení. Výuka může probíhat venku za dodržení všech nutných opatření.

Do školy na prezenční výuku nebo konzultace mohou jen zdraví žáci.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest  po celou dobu pobytu ve škole.

Rodičům a jiným třetím osobám je vstup do budovy zakázán. Výjimky stanoví ředitelka školy nebo její zástupci.

Vstup do školy, organizace příchodu žáků

Pondělí, čtvrtek (testovací dny)

Sraz v 7.55 na školním dvoře, žáci čekají na příchod pedagogického pracovníka, je nutné přijít včas! Společně odchází do přidělené “testovací” učebny.

V ostatní dny příchod jako obvykle – postupně od 7.35 vstupují žáci do budovy, do šaten a poté do tříd.

Testování žáků

Testování pro žáky je povinné – 2 x týdně – neinvazivní antigenní test. 

Testovací dny: pondělí, čtvrtek

Sraz žáků v 7.55. na školním dvoře, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník. Nebude-li žák přítomen v den testování, provede se testování v den jeho příchodu do školy.V tomto případě se testování uskuteční v kanceláři zástupce pro 1. stupeň.

Více informací zde https://www.zs-nadrazni.cz/testovani-zaku/.

Školní družina

V době rotační výuky nebude v provozu ranní družina.

Provoz odpolední družiny bude zachován za podmínek dodržení homogenity skupin.

Všechny informace poskytnou zákonným zástupcům vychovatelky prostřednictvím Edookit.

Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy). 

Nezbytná péče bude zajištěna každý pracovní den

Účast dítěte je podmíněna běžnou školní docházkou do ZŠ Nádražní.

Bližší informace u ředitelky školy, nejlépe telefonicky na 725326472.

Školní jídelna

Více na www.zshuskom.cz.