Obecné informace:

     Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Termín pro podání žádosti: do 31.5.2021

– formulář ke stažení: https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2018/08/zadost-o-prestup.pdf

  1. června 2021 bude zahájeno na základě podaných Žádostí o přestup správní řízení týkající se vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku ZŠ Hustopeče, Nádražní 4.  

Vyrozumění o vydaném Rozhodnutí o přestupu žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka bez prodlení, nejpozději do konce června 2021.  

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – pro školní rok 2021/2022

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4.
  2. Dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Nádražní 4.
  3. Dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo Hustopeče

a)prioritně to, jehož sourozenec(i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

  1. b) v případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los.

 Vlastní losování provedou min. tři zaměstnanci školy určení ředitelkou školy. O výsledku bude proveden zápis.

   Rozhodujícím kritériem pro kladné vyřízení žádosti o přestup NENÍ datum (rychlost)podání žádosti.   

Ve školním roce 2021/2022 mohou být otevřeny maximálně 2 třídy v ročníku.

V případě dotazů kontaktujte ředitelství školy.

Ivana Matějíčková, ředitelka

725326472

reditel@zs-nadrazni.cz

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022