Charakteristika školy

Silné stránky školy:

 • Jsme úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky.
 • Jsme středně velkou školou, výhodou je větší přehled o žácích.
 • Budova školy přímo sousedí s autobusovým i vlakovým nádražím, vyučování je rozvrhem přizpůsobeno dopravnímu spojení.
 • Učební plán (týdenní časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících) je každoročně upravována podle podmínek a možností školy s ohledem na potřeby žáků.
 • Školní vzdělávací program umožňuje lépe se profilovat podle možností a potřeb.
 • Zaváděním nových metod a forem výchovně vzdělávací práce (projektové vyučování, skupinová práce, mezipředmětové vazby apod.) se klade stále větší důraz na samostatnost žáků.
 • Od 7. ročníku jsou do učebního plánu zařazovány povinně volitelné předměty, vyplývající ze zájmu a zaměření žáků a druhý cizí jazyk.
 • Škola nabízí nepovinné předměty.
 • Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku.
 • Školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Speciální pedagog, výchovný poradce, preventista velmi úzce spolupracují s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a logopedické ambulance.
 • Pracujeme s klimatem, školy, velká pozornost je věnována protidrogové prevenci (besedy, semináře, protidrogový program školy).

Vybavenost školy:

 • Prostorná tělocvična
 • Posilovna
 • Školní hřiště
 • Počítačová učebna 
 • Multimediální počítače (iPady)
 • Učebny s interaktivní tabulí
 • Odborná učebna chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy a pracovních činností
 • Velké prostorné chodby
 • Hřiště pro školní družinu
 • Školní kuchyňka

Aktivity:

 • Mezinárodní projekty eTwinning
 • Zdravý životní styl
 • Projektové vyučování ve škole
 • Vánoční besídky
 • Vystoupení na akcích města – Burčákové slavnosti, Martinské slavnosti,slavnosti Mandloní.
 • Výuka plavání 
 • Škola v přírodě
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Zahraniční zájezdy