Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2023/2024

Obecné informace:
Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel
školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy
rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele
školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co
se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je
povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti
školních vzdělávacích programů.


Informace školy:
Ve školním roce 2023/2024 mohou být otevřeny maximálně 2 třídy v ročníku.
Abychom mohli personálně a prostorově zajistit výuku je zapotřebí znát především:

a) kolik našich současných páťáků od září příštího šk. roku do 6. ročníku již nenastoupí (přestup na
víceletá gymnázia)
b) být včas informování o počtu žádostí – zájemců o přestup do 6. ročníku od nového šk. roku

Z tohoto důvodu prosím rodiče, kteří uvažují od 1. září 2023 o přestupu svých dětí do šestého
ročníku, aby do 15. května 2023 vyplnili a podali do kanceláře školy vyplněný formulář:
https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2018/08/zadost-o-prestup.pdf 

 
Ředitelka školy bude při rozhodování o stanovení počtu tříd a žáků v jednotlivých třídách šestého
ročníku vycházet z:
– předpokládaného početního stavu žáků v budoucím 6. ročníku
– včas podaných Žádostí o přestup (tj. k 15. květnu 2023 )

16. května 2023 bude zahájeno na základě podaných Žádostí o přestup správní řízení týkající se
vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku ZŠ Nádražní.
Vyrozumění o vydaném Rozhodnutí o přestupu žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka bez
prodlení.
Ke všem žádostem o přijetí je nutno přistupovat dle stejných pravidel – kritérií.
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4,
okres Břeclav, příspěvková organizace

Rozhodujícím kritériem pro kladné vyřízení žádosti o přestup NENÍ datum podání žádosti.


Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ – pro šk. rok 2023/2024:
1. Dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče,
Nádražní 4
2. Dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče,
Nádražní 4
3. Následně dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo Hustopeče
4. V případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los
Losování bude neveřejné, provedené vedoucím zaměstnancem školy (zástupce ředitelky), za
přítomnosti zástupce zřizovatele a člena Školské rady za zákonné zástupce. O výsledku losování bude
proveden zápis.


V případě dotazů kontaktujte ředitelství školy.
Ivana Matějíčková, ředitelka, 725326472, reditel@zs-nadrazni.cz