Ve školním roce 2024/2025 mohou být otevřeny maximálně 2 třídy v 6. ročníku.

Abychom mohli personálně a prostorově zajistit výuku je zapotřebí znát především:
a) kolik našich současných páťáků od září příštího šk. roku do 6. ročníku již nenastoupí (přestup na víceletá gymnázia)
b) být včas informování o počtu žádostí-zájemců o přestup do 6. ročníku od nového šk. roku

Z tohoto důvodu prosím rodiče, kteří uvažují od 1. září 2024 o přestupu svých dětí do šestého ročníku, aby do 15. května 2024 vyplnili a podali do kanceláře školy vyplněný formulář:
Žádost o přestup – ke stažení: https://www.zs-nadrazni.cz/dokumenty-skoly/dalsi-dokumenty/

Ředitelka školy bude při rozhodování o stanovení počtu tříd a žáků v jednotlivých třídách šestého ročníku vycházet z:
– předpokládaného početního stavu žáků v budoucím 6. ročníku
– včas podaných Žádostí o přestup (tj. k 15. květnu 2024)

16. května 2024 bude zahájeno na základě podaných Žádostí o přestup správní řízení týkající se vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku ZŠ Nádražní. Vyrozumění o vydaném Rozhodnutí o přestupu žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka bez prodlení. Ke všem žádostem o přijetí je nutno přistupovat dle stejných pravidel – kritérií. Rozhodujícím kritériem pro kladné vyřízení žádosti o přestup NENÍ datum podání žádosti.

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ – pro šk. rok 2024/2025:
1) Dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
2) Dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
3) Následně dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo Hustopeče
4) V případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los
5) Vlastní losování bude neveřejné, provedou jej min. dva zaměstnanci školy určení ředitelem školy a zástupce zřizovatele. O výsledku bude proveden zápis.

V případě dotazů kontaktujte ředitelství školy.

Ivana Matějíčková, ředitelka, 725326472, reditel@zs-nadrazni.cz