Informace k organizaci a průběhu zápisu pro šk. rok 2024/2025 

 

Termín zápisu: 4. dubna 2024

Termín besedy s rodiči: 6. března 2024 v 17.00 hod.

 

Plnění povinnosti školní docházky 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok  věku nejpozději do 31. 8. 2024. 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky o jeden rok. 

Místo zápisu:  

Zápis se koná ve školní budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 2. patro.  

Organizace a způsob zápisu budou včas upřesněny. 

 

Nutné náležitosti:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

Ke stažení naleznete zde: https://www.zs-nadrazni.cz/dokumenty-skoly/dalsi-dokumenty/ 

 

V případě odkladu pouze: 

1) písemná žádosti zákonného zástupce dítěte podaná nejpozději v době zápisu 

Žádost o odklad ke stažení:  https://www.zs-nadrazni.cz/dokumenty-skoly/dalsi-dokumenty/  

Následně pak doručením (do 31.5.2023) 

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP) 3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Požadované dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy (ID schránky je 23dmmun
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  3. poštou 
  4. osobním podáním – doručením do kanceláře nebo vhozením do poštovní schránky  umístěné na budově školy 
  5. osobně, nejpozději v den zápisu 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (popř. udělení odkladu zahájení školní docházky) .

 

Vyrozumění o tom, že je dítě přijato do školy 

Zveřejněna budou registrační čísla všech dětí přijatých do 1. ročníku na webových stránkách  školy a na dveřích u vchodu bez prodlení. 

Registrační číslo obdrží rodiče e-mailem nebo osobně v den zápisu. 

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v  platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2024/2025 cílovou kapacitu  prvního ročníku takto: 

max. počet otevřených tříd: 2 

max. počet žáků ve třídě: 25 

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně,  popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními  předpisy. 

  1. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 
  2. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, prioritně jehož sourozenec je již žákem ZŠ Hustopeče, Nádražní 4. V případě překročení  stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los. 
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo Hustopeče, prioritně jehož sourozenec je již žákem ZŠ  Hustopeče, Nádražní 4. V případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí  rozhodujícím kritériem los. 

Losování bude neveřejné, provedené vedoucím zaměstnancem školy ( zástupce ředitelky), za přítomnosti zástupce zřizovatele a člena Školské rady. O výsledku losování bude proveden  zápis. 

 

Ivana Matějíčková, ředitelka školy