Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu:
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku. Zápis proběhne 12. 4. 2022.


Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti,
kterým byl při zápisu povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Místo zápisu:
Zápis se koná ve školní budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 2. patro.
Organizace a způsob zápisu budou včas upřesněny.


Nutné náležitosti:
1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-
vzdelavani.docx.pdf

2. Evidenční list žáka
https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2019/02/Eviden%C4%8Dn%C3%AD-list.pdf
V případě odkladu pouze:
1) písemná žádosti zákonného zástupce dítěte podaná nejpozději v době zápisu
dítěte k povinné školní docházce
https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2018/08/zadost-o-odklad-psd.pdf

Následně pak doručením (do 31.5.2022)
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP)
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Požadované dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID schránky je 23dmmun )
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobním podáním – doručením do kanceláře nebo vhozením do poštovní schránky
umístěné na budově školy
5. osobně, nejpozději v den zápisu

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v
den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní
docházky (Udělení odkladu zahájení školní docházky) .

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023
V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2022/2023 cílovou kapacitu
prvního ročníku takto:
1. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
2. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
3. Dítě s trvalým pobytem mimo Hustopeče 1. jehož sourozenec (i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ
Hustopeče, Nádražní 4
4. V případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los.

 

Pro cizince, kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, je pro školní rok 2022/2023 stanoven další termín pro zápis dětí do základní školy, a to v pondělí 13. 6. 2022 od 15,00 hodin.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці через збройний конфлікт в Україні, на 2022/2023 навчальний рік встановлено інший термін зарахування дітей до початкової школи, у понеділок 13 червня 2022 року з 15:00.

Mgr. Ivana Matějíčková
ředitelka školy, 725 326 472
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4,
okres Břeclav, příspěvková org.
Nádražní 4, 693 01 Hustopeče
IČ: 71009868