Základní informace:

  • Zápis proběhne 9.4.2019 od 15,00-18,00 (prosíme o příchod do 17.45).
  • Zápis se bude konat ve třídách 1. stupně v budově školy, ve 2. patře.
  • Organizační pokyny obdrží účastníci ve vstupním vestibulu.
  • Zázemí pro děti jejich doprovod bude připraveno v prostorách školní družiny.
  • Zápis bude probíhat individuálně v učebnách, rozpis bude zveřejněn na dveřích příslušné učebny a ve vstupním vestibulu.
  • Bude zkontrolován rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců.
  • Formální část zápisu potrvá cca 10 -15 min. formou motivačního pohovoru.
  • K zápisu mohou vedle rodičů doprovodit předškoláka i prarodiče.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy