Projekty

Základní údaje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002420 

Název projektu : Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský 

Číslo výzvy: 02_22_002 

Anotace: 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Fyzická realizace projektu 

Datum zahájení: 1. 1. 2023 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00 

 

Výběr šablon:

 1. Školní speciální pedagog

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

 1. Kariérový poradce ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.

 1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

 1. Inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. 

 1. Podpora žáků s OMJ v ZŠ

Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole. 

 

Název projektu: Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele

Zkratka projektu: DigiMe

Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

Registrační číslo projektu: ATCZ216

Celková dotace: 306.611,40 EUR

Lead Partner/ Vedoucí partner:
Bildungsdirection für Wien  / Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář

Další partneři projektu:

 • Vysočina Education
 • Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Wirtschaftsagentur Wien / Hospodářská agentura Vídeň

Termín podání projektové žádosti: 15. květen 2019

Termín schválení Monitorovacím výborem: Říjen 2019

Délka trvání: 36 měsíců (X/2019 – IX/2022)

Hlavní cíl: 
Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek

Specifické cíle:

 1. Posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů ZŠ
 2. Zatraktivnit IT a technické obory také pro děvčata
 3. Podporovat inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi žáky

Web našeho projektu se všemi výstupy:

https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/hustopecsko3d/ 

Reportáže z projektu

Reportáž pro hodnotitele zde.

eTwinning je komunita evropských škol, do níž patříme samozřejmě i my. A to již více než 10 let!

Během našeho aktivního zapojení se do této komunity jsme na naší škole zrealizovali desítky projektů, během nichž jsme poznali mnoho dětí a učitelů z nejrůznějších koutů Evropy. Projekty byly zaměřené nejen na výuku cizích jazyků, ale také na rozvoj čtenářské gramotnosti, bádání v oblasti přírodních věd či na aktivity spojené s uměním a hudbou.

Naše škola je držitelem mnoha Certifikátů kvality, jak na národní, tak mezinárodní úrovní. Některé naše projekty získaly také Národní ceny eTwinning a v neposlední řadě jsme byli také oceněni Evropskou jazykovou cenou label.

Pro roky 2018/2019 i 2020/2021 jsme držiteli i certifikátu eTwinningová škola!

https://www.zs-nadrazni.cz/certifikat-etwinningova-skola 

Co je to vlastně eTwinning?

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti.

Více informací a výstupy z našich projektů naleznete zde.

 

Projekt (název, registrační číslo):

ŠABLONY III.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019153

VÝŠE PODPORY – 753 926,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2021

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 1. 2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu), které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  – 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky, viz níže Podrobná specifikace šablony.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – ZŠ Hustopeče

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011468

VÝŠE PODPORY – 1 319 936,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 1. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

 

CLIL ve výuce v ZŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL  při výuce nejazykových předmětů.

 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

 

Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním družinám a školním klubům.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. ŠD/ŠK musí identifikovat alespoň tři účastníky ohrožené školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK – 48 hodin/48 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003308

VÝŠE PODPORY – 855 330 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 1. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – Matematická gramotnost – Mentoring

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 h

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

CLIL ve výuce na ZŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Pedagog, který vyučuje cizí jazyk, povede své dva kolegy-pedagogy, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk.