Školská rada

Základní školy Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace

Členové jmenovaní zřizovatelem (Městem Hustopeče):
1. Bořivoj Švásta
2. Jana Blažková

Členové zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků:
1. Roman Záruba
2. Jiří Dobrovolný

Členové zvolení za pedagogické pracovníky školy:
1. Mgr. Václav Schejbal
2. Mgr. Hana Komosná

Jednací řád Školské rady ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace:

1. Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění zřizovatelem, tj. Městem Hustopeče.
2. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
4. Školská rada je usnášeníschopná, je-li jejímu jednání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů rady, tj. alespoň pět jejich členů s tím, že musí být přítomen alespoň jeden člen volené skupiny dle bodu 2.
5. Školská rada projednává záležitosti týkající se školy podle § 168 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. V každém jednání rady je zařazována informace o případných podnětech z řad rodičovské veřejnosti, pedagogů a žáků.
6. O přijímaných závěrech, doporučeních, stanoviscích a podnětech hlasuje školská rada veřejně.
7. Pro schválení předložených a projednaných materiálů je nutný souhlas alespoň nadpolovičního počtu přítomných členů školské rady.
8. Schůze školské rady svolává předseda, navrhuje program jednání, zodpovídá za obsahovou a organizační přípravu v souladu se školským zákonem. Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady.
9. Vyžaduje-li to povaha projednávaných věcí, přizve rada k příslušné části jednání ředitele školy, popř. další její pracovníky, případně zástupce dotčené části veřejnosti.
10. Nejméně jednou ročně školská rada informuje veřejnost o své činnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
11. Tento jednací řád byl školskou radou přijat na jejím ustavujícím jednání a může být zrušen či změněn pouze při respektování jeho ustanovení v bodech 4,6,7.