Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok  2021/2022

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu  povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Konkrétní termín stanovuje ředitelka školy: středa 14. dubna 2021

Místo zápisu

Zápis se koná ve školní budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 2. patro. 

Organizace a způsob zápisu budou upřesněny.

Nutné náležitosti

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2020/02/Žádost-o-přijetí-k-základnímu-vzdělávání_02_2020.pdf
 2. Evidenční list žáka

https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2019/02/Evidenční-list.pdf

V případě odkladu pouze:

1)  písemná žádosti zákonného zástupce dítěte podaná nejpozději v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 

 https://www.zs-nadrazni.cz/wp-content/uploads/2018/08/zadost-o-odklad-psd.pdf

Následně pak doručením (do 31.5.2021)

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP)

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Požadované dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky je 23dmmun)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. osobním podáním – doručením do kanceláře
 5. osobně, nejpozději v den zápisu
 6. odevzdat v hustopečské školce- do 31.3.2021

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu zahájení školní docházky) .

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

max. počet otevřených tříd:  2

max. počet žáků ve třídě:       22

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 1. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
 2. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
 3. Dítě s trvalým pobytem mimo Hustopeče,  jehož sourozenec (i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
 4. V případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los.

Losování bude veřejné, losovat se budou registrační čísla, která budou dětem přidělena na základě obdržené přihlášky. Losovat budou zástupci vedení školy, o losování bude proveden zápis.

Stanovení školských obvodů 

Školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, okr. Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče tvoří ulice ve městě Hustopeče:

Alejní, Alfonse Muchy, Alšova, Brněnská, Družstevní, Dvořákova, Gen. Peřiny, Habánská, Havlíčkova, Husova, Hybešova, Jiráskova, Kollárova, Komenského, Kuberova, Kurdějovská, Lékořicová, L. Svobody, Mandloňová, Masarykovo nám., Mírová, Mrštíkova, Na Hradbách, Na Vyhlídce, Nerudova, Okružní, Pionýrská, Polní, Smetanova, Starovická, Stodolní, Šafaříkova, Tábory, Tyršova, U Dálnice, U Větrolamu, U Vodojemu, Údolní, Větrná, Vrchlického, Zahradní, Žižkova.

b) školský obvod Základní školy Hustopeče, Nádražní 4, okr. Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče tvoří ulice ve městě Hustopeče: 

Bratislavská, Dlouhá, Dobrovského, Dukelské nám., Herbenova, Herbenova farma, Hradní, Janáčkova, Javorová, Kosmákova, Kpt. Jaroše, Krátká, Lipová, Nádraží Šakvice,  Nádražní, Na Sídlišti, Na Úvoze, Na Výsluní, Nová, Palackého, Pitnerova, Střední, Svat. Čecha, Školní, Třebízského, Vinařská.

 

Mgr. Ivana Matějíčková

ředitelka školy