Informace k organizaci a průběhu zápisu  2020/2021

 

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín stanovuje ředitelka školy: 7. 4. 2020

 

Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 2. patro.

 

Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno a jedná se o žáky jiné školy.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

 

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu  povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP)

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 mohou být otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 23 mi žáky, tzn. celkem 46 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Kritéria pro přijímání žáků

  1. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
  2. Dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo Hustopeče 1. jehož sourozenec (i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
  4. v případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los.

 

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Přihlášky k základnímu vzdělávání a  je možno odevzdat v MŠ (Hustopeče, Starovice) nebo v kanceláři školy, a to nejlépe do konce března.

Odevzdání přihlášky postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) – přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky.

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Žádné dodatečné pozvánky k zápisu již nebudou zákonným zástupcům školou zasílány.

 

Žádost je ke stažení umístěna na webových stránkách školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Mgr. Ivana Matějíčková

ředitelka školy