Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav, příspěvková organizace od 1.9.2016 školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Status ŠPP ke stažení zde.

Poradenské pracovníky můžete kontaktovat písemně, telefonicky nebo osobně.

Školní speciální pedagog:

Mgr. Markéta Krčmářová

marketa.krcmarova@zs-nadrazni.cz

MT: 720 982 471

Činnosti:

 1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
 2. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
 3. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy

Depistážní činnosti:

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti 

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

Realizace intervenčních činností, tj.

 1. provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 2. provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 3. participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
 4.  průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 5. úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 6. zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 7. speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 8. konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

 

Harmonogram činností ŠSP

Konzultace pro zákonné zástupce dle předchozí domluvy

Pondělí  8.00 –  8.45

Středa 14.00 – 14.45 

Dokumentace žáků, konzultace s  SPC, PPP

Pondělí 10.00-12.00

Středa   10.00-12.00

Pomůcky, knihovna, DVPP  Středa 12.30 – 13.30
Diagnostika, depistáž dle potřeby
Konzultace pro učitele

Dle předchozí domluvy

ODKAZY PRO RODIČE (odborné články)

http://www.vasedeti.cz/skolka/ms/skolni-zralost-ocima-pedagoga-i-rodice/

http://www.majinato.cz/8-trenink-soustredeni-a-pozornosti.php

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS—Desatero-komunikace-s-pacienty-s-PAS_1.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS—Klic-pro-komunikaci-kratka-verze_1.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS—Klic-pro-komunikaci-s-osobami-s-autismem.pdf

ODKAZY PRO ŽÁKY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

https://www.kdeseucit.cz/ 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Hana Komosná

hana.komosna@zs-nadrazni.cz

(1. patro vpravo, kabinet Čj)

Konzultační hodiny

Konzultace pro rodiče: úterý 13:30 – 14:30 (po předchozí domluvě)
Konzultace pro žáky: čtvrtek 12:30 – 14:30
Konzultace pro učitele: dle domluvy
Individuální konzultace dle domluvy hana.komosna@zs-nadrazni.cz
 

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení v roce 2023/2024

Užitečné odkazy při volbě povolání

 

 

Metodička prevence:

Mgr. Jana Hrčiříková

jana.hrncirikova@zs-nadrazni.cz

Konzultační hodiny

pro rodiče i žáky po domluvě.

e-mail: jana.hrncirikova@zs-nadrazni.cz

Materiály:

Minimální preventivní program pro školní rok 2023/2024