Úrazy a pojištění žáků

Všichni žáci jsou pojištění proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu žáka ze školy.
Stane-li se žákovi jakýkoliv úraz, je povinen to ihned nahlásit vyučujícímu nebo pracovníkovi, který vykonává dohled.
Dle Vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, č.64/2005 Sb, § 2 je vyhotoven Záznam o úrazu.
Při posuzování situace je důležité, zda ke škodě či úrazu nedošlo v souvislosti s porušením vnitřního řádu školy.
Na dodatečné oznámení úrazu nelze brát zřetel.

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy